Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ.2561 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งเป็นพนักงงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)ฯ ประกาศ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งเป็นพนักงงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)ฯ
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
ประกาศ เรื่องการประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประกาศ เรื่องการประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2561 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2561
ประกาศ เรื่อง การประมูลราคาเช่าส้วมสาธารณะหลังตลาดเทศบาล 1 ประกาศ เรื่อง การประมูลราคาเช่าส้วมสาธารณะหลังตลาดเทศบาล 1
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่กลางหรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่กลางหรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลคลองใหญ่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่องการประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประกาศ เรื่องการประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบ การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆประจำปี พ.ศ.2561 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบ การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆประจำปี พ.ศ.2561
Page :  1 2 3
[ next>> ]  [ Last ]