Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 60 วัตต์ พร้อมเสากิ่งเดี่ยวบนแนวกั้นตลิ่ง ม.2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธี e-bidding ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 60 วัตต์ พร้อมเสากิ่งเดี่ยวบนแนวกั้นตลิ่ง ม.2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศ ยกเลิกโครงการก่อสร้างสำหรับก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.และแนวกั้นตลิ่งพร้อมทางเดินเท้าต่อโครงการเดิม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ยกเลิกโครงการก่อสร้างสำหรับก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.และแนวกั้นตลิ่งพร้อมทางเดินเท้าต่อโครงการเดิม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล.และแนวกั้นตลิ่งฯ ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding) (ครั้งที่ 2) ประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล.และแนวกั้นตลิ่งฯ ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณซอยบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ด้วยวิธี (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณซอยบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ด้วยวิธี (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล.และแนวกั้นตลิ่งฯ ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding) ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล.และแนวกั้นตลิ่งฯ ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding)
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding) ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน วางท่อระบายน้ำ ทางเท้า คสล.ม.3ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน วางท่อระบายน้ำ ทางเท้า คสล.ม.3ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.และแนวกั้นตลิ่งพร้อมทางเดินเท้าต่อโครงการเดิมฯ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.และแนวกั้นตลิ่งพร้อมทางเดินเท้าต่อโครงการเดิมฯ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ. จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ. จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP Network จำนวน 16 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP Network จำนวน 16 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งวดที่ 2) ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งวดที่ 2)
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้อง CCTV แบบ Analog เป็นระบบ IP Network ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้อง CCTV แบบ Analog เป็นระบบ IP Network ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 60 วัตต์ พร้อมเสากิ่งเดี่ยวบนแนวกั้นตลิ่ง ม.2ฯ ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 60 วัตต์ พร้อมเสากิ่งเดี่ยวบนแนวกั้นตลิ่ง ม.2ฯ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้อง CCTV แบบ Analog เป้นระบบ IP Network ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้อง CCTV แบบ Analog เป้นระบบ IP Network ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 60 วัตต์ พร้อมเสากิ่งเดี่ยวบนแนวกั้นตลิ่ง หมู่2ต.คลองใหญ่อ.คลองใหญ่จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 60 วัตต์ พร้อมเสากิ่งเดี่ยวบนแนวกั้นตลิ่ง หมู่2ต.คลองใหญ่อ.คลองใหญ่จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมคันหินและฟุตบาททางเท้า บริเวณหาดหอย ม.3ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมคันหินและฟุตบาททางเท้า บริเวณหาดหอย ม.3ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐(งวดที่ ๓) ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐(งวดที่ ๓)
Page :  1 2 3 4 5
[ next>> ]  [ Last ]