Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
ประกาศ เรื่องการประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประกาศ เรื่องการประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2560 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2560
คู่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์ คู่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ปีงบประมาณ 2560 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)
ประกาศเรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2561 ประกาศเรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2561
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลคลองใหญ่
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับแก้ไข บัญชีคุรุภัณฑ์ แบบ ผด.02/1) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับแก้ไข บัญชีคุรุภัณฑ์ แบบ ผด.02/1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2560) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2560)
ประกาศ เรื่องการประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประกาศ เรื่องการประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แก้ไข ครั้งที่ 1) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แก้ไข ครั้งที่ 1)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
แผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม) แผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม)
ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
Page :  1 2
[ next>> ]  [ Last ]