Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่

 

       

      กรมเจ้าท่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำอันได้แก่การก่อสร้างท่าเทียบเรือ เขื่อนกันทรายและคลื่น งานรักษาร่องน้ำการเดินเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมาตรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของการขนส่งทางน้ำ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งทางน้ำ ทั้งด้านการขนส่งสินค้า การท่องเที่ยวโดยสาร ซึ่งทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ส่วนภูมิภาค 
        จังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางบกและทางทะเล หากพิจารณาศักยภาพของจังหวัดตราดโดยเฉพาะในเขตอำเภอคลองใหญ่ ในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อการขนส่งไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง จึงได้ให้มีการพัฒนา โครงการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และระหว่างภูมิภาคนั้น ต้องมีการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือยื่นลงไปในทะเล ซึ่งกรมเจ้าท่าได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สะพานท่าเทียบเรือคลองใหญ่เดิม ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านสวนมะพร้าว ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อยู่ในความดูแลของธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้ปลูกสร้างมานาน มีความชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่มีความคุ้มค่าในการปรับปรุงซ่อมแซม ไม่มีความปลอดภัย และปัจจุบันไม่มีเรือเข้าใช้ประโยชน์ท่าเทียบเรือดังกล่าว ดังนั้นกรมเจ้าท่าจึงขอใช้สะพานท่าเทียบเรือดังกล่าว (ประกอบด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) โดยจะดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างสะพานท่าเทียบเรือคลองใหญ่เดิมออก แล้วก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ทดแทนบนตำแหน่งเดียวกันกับท่าเทียบเรือคลองใหญ่เดิม

แสดงความคิดเห็น

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

ท่องเที่ยว ต.ไม้รูด (1588) ข้อมูลโรงแรม ที่พัก การเดินทาง (8898) รวมแหล่งท่องเที่ยวอำเภอคลองใหญ่ (2666)
ตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็ก (5794) หาดบานชื่น (11443) ศูนย์ราชการรุณย์ สภากาชาดไทย (1551)
ศาลเจ้าแม่ทับทิม (8743) พระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ ปัจจันตคีรีเขตประชานาถ (3207)