Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

งานขออนุญาตใช้เสียง

 

การขออนุญาตใช้เสียง

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง หมายถึง การที่เราจะโฆษณาสินค้าหรือกิจการในร้านของเรา  โดยมีการประกาศเสียงตามรถประชาสัมพันธ์ หรือ โฆษณาอยู่ประจำที่ หรือ ร้านแห่งนั้นงานที่จะโฆษณาใช้เสียงจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท
กิจการประเภทที่ 1 คือ การโฆษณาในกิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้า ขอใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 15 วัน ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท กิจการประเภทนี้ก็จะมี งานขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญบ้าน งานไหว้ครู งานมหรสพต่างๆ
กิจการประเภทที่ 2 คือ การโฆษณาที่เป็นไปในทำนองการค้า  แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
ก. การโฆษณาเคลื่อนที่โดยใช้รถประชาสัมพันธ์วิ่งตามเส้นทางต่างๆ ภายในเขตเทศบาล สามารถขออนุญาตได้คราวละ ไม่เกิน 5 วัน ค่าธรรมเนียมโฆษณาเคลื่อนที่ ฉบับละ 60 บาท
ข. คือ การโฆษณาประจำที่โดยประชาสัมพันธ์ ณ ร้านหรือกิจการนั้น ๆ สามารถขออนุญาตได้คราวละ ไม่เกิน 15 วัน ค่าธรรมเนียม โฆษณาประจำที่ ฉบับละ 75 บาท
ห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งดังต่อไปนี้
ก. โรงพยาบาล
ข. วัด หรือสถานที่บำเพ็ญศาสนกิจ และ
ค. ทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ
ห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  ดังต่อไปนี้
ก. โรงเรียนระหว่างทำการสอน
ข. ศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา

  การปฏิบัติภายหลังที่ได้รับอนุญาต
เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำการโฆษณาแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตนำใบอนุญาตนั้นไปแสดงต่อนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดังต่อไปนี้
ก. โฆษณาประจำที่ ให้แสดงต่อสถานีตำรวจเจ้าของท้องที่นั้น เมื่อนายตำรวจซึ่งเป็นหัวหน้าในสถานีตำรวจนั้น หรือผู้รักษาการแทน ได้ลงนามรับทราบในใบอนุญาตนั้นแล้วจึงทำการโฆษณาได้
   ขั้นตอนการให้บริการ

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.1)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจลงนามอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (แบบ  ฆ.ษ.2)
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้ซึ่งเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน  (ถ้ามี)
3. รายละเอียดของเครื่องขยายเสียงที่จะใช้  เช่น  กำลังไฟฟ้าที่ใช้กำลังขยายเสียง
4. แผนที่แสดงที่ตั้งใช้เครื่องขยายเสียง

 คู่มือใช้เครื่องขยายเสียงรถโฆษณาแบบไม่รบกวนใคร 

 

แสดงความคิดเห็น

งานบริการประชาชนอื่นๆ

งานนิติกร (1476) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (6572) งานขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ (2576)
งานจดทะเบียนพาณิชย์ (10770) งานขออนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (7122) งานทะเบียนราษฎร์ (5940)
งานขออนุญาตก่อสร้าง (6994) งานบริการชำระภาษี (6241)