Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

งานจดทะเบียนพาณิชย์

 
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
                ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคล ธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
                ผู้ประกอบกิจการค้าต้องยื่นจดทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้าหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนหรือวันเลิกประกอบกิจการค้า

กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
                ๑. การทำโรงสีข้าวและการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
                ๒. การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาท ขึ้นไป
                . การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามและสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้น ในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป
                . การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม ไม่ว่าอย่างใดอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามและขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาท ขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาท ขึ้นไป
                . การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทางการขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถรางการขนส่งโดยรถยนต์ประจำทางการขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำและการทำโรงแรม
                . การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
                ๗. การขายอัญมณีหรือเครื่องประดับ ซึ่งประดับด้วยอัญมณี
                . การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธี การใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                . การบริการอินเทอร์เน็ต
                ๑๐. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
                ๑๑. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อ ขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                ๑๒. การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ ดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
                ๑๓. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
                ๑๔. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลง โดยคาราโอเกะ
                ๑๕. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
                ๑๖. การให้บริการตู้เพลง
                ๑๗. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการ ทำหัตถกรรมจากงาช้างในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการค้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัดประกอบกิจการค้าตาม ()-() จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์แต่หากประกอบกิจการค้าตาม ()-(๑๓) ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
                . ตั้งใหม่ ๕๐ บาท
                . เปลี่ยนแปลง ครั้งละ ๒๐ บาท
                . เลิก ๒๐ บาท
                . ออกใบแทน ฉบับละ ๓๐ บาท
                . ตรวจเอกสาร ครั้งละ ๒๐ บาท
                . คัดสำเนาและรับรองเอกสาร ๓๐ บาท

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน พาณิชย์ (ตััั้งใหม่)
                . สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ขอจด) พร้อมนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย    

                . สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้านพร้อมลงชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องในเอกสาร
                . สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อม ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร
                . สำเนาสัญญาเช่าบ้าน (กรณีเช่าบ้าน) และนำสัญญาเช่าตัวจริงมาแสดงด้วย

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
กรณีที่ ๑ เปลี่ยนชื่อตัว
-ชื่อสกุล
                ๑. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประกอบกิจการที่เปลี่ยนแปลงเป็นปัจจุบัน
                ๒
. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
                ๓
. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง
กรณีที่ ๒ เปลี่ยนชื่อร้าน
/ประเภท พาณิชยกิจ
                ๑
. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบกิจการพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
                ๒
. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง
กรณีที่ ๓ เปลี่ยนที่อยู่ ให้นำเอกสารมา

                เช่นเดียว กับการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ พร้อมใบทะเบียน พาณิชย์ตัวจริง

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
                . สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ขอจด) พร้อม นำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
                . ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง

*กรณีมอบอำนาจให้ทำหนังสือมอบอำนาจและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผููู้รับมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์
**เอกสารที่ใช้เรียกดูประกอบการพิจารณาจดทะเบียนพาณิชย์ มีดังนี้

                ๑
. บัตรประชาชน(ตัวจริง)
                . ทะเบียนบ้าน(ร้านค้า) หรือ สัญญาเช่า (ตัวจริง)
                . กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลให้นำ หลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่(ฉบับจริง)

อัตราโทษและค่าปรับ
                ความอาญาตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ..๒๔๙๙ ความผิดตามมาตรา ๑๙ ต้อง รับผิดกรณี
                . ผู้ประกอบพาณิชยกิจใดไม่จดทะเบียน พาณิชย์ไม่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการหรือไม่ จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ หรือ
                ๒. ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดแสดงรายการเท็จ หรือ
                ๓. เมื่อนายทะเบียนพาณิชย์เรียกผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดสอบสวน ข้อความอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนแล้ว ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้นั้นไม่มาหรือไม่ ยอมให้ถ้อยคำ หรือ
                . ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดไม่ยอมให้ นายทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจมีความผิดต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และในกรณีตามข้อ () อันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ

 ความผิดตาม มาตรา ๒๐
                ๑
. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดไม่ยื่นคำร้องขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สูญหาย
                ๒
. ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือ ใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ไว้ ณ สำนักงานในที่เปิดเผยซึ่งอาจเห็นได้ง่าย
                . ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดเมื่อได้จดทะเบียนแล้วไม่จัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ไว้ที่หน้าสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้าหากมี) โดยเปิดเผยภายใน ๓๐ วัน นับแต่วัน ที่จดทะเบียน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองพันบาทและในกรณีอันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินยี่สิบบาทจนกว่า จะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติฯ

 

ความผิดตามมาตรา ๑๖และ ๒๑
                ๑
. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทำการ ฉ้อโกงประชาชนปนสินค้าโดยเจตนาทุจริตปลอมสินค้า หรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรง จะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์
                ๒
. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ผู้ใดถูกสั่งถอน ใบทะเบียนพาณิชย์แล้วยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไปมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

                                                                                             ตัวอย่างทะเบียนพาณิชย์

แสดงความคิดเห็น

งานบริการประชาชนอื่นๆ

งานนิติกร (1551) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (7292) งานขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ (2748)
งานขออนุญาตใช้เสียง (67900) งานขออนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (7775) งานทะเบียนราษฎร์ (6314)
งานขออนุญาตก่อสร้าง (7558) งานบริการชำระภาษี (6553)