Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

งานขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ

 1. การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
       ผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปี แต่ยังไม่ครบ 60 ปี และมีภูมิลำเนา (มีชื่อในทะเบียนบ้าน) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่  และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีที่ให้บุคคลอื่นยื่นเอกสารแทน  ในระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ในวันและเวลาราชการ  โดยต้องนำเอกสารหลักฐาน ดังนี้
       1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่่นๆ ที่มีรูปถ่าย ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นๆ  พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ
       2) ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ
       3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  (สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 

2. การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
       ผู้พิการที่มีภูมิลำเนา (มีชื่อในทะเบียนบ้าน) ในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่ มีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยความพิการ โดยสามารถมายื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  ในระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ในวันและเวลาราชการ  โดยมีเอกสารหลักฐาน ดังนี้

       1) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  พร้อมสำนวน  จำนวน 1 ฉบับ
       2) ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ
       3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร) 

 

แสดงความคิดเห็น

งานบริการประชาชนอื่นๆ

งานนิติกร (1505) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (6917) งานจดทะเบียนพาณิชย์ (11156)
งานขออนุญาตใช้เสียง (65847) งานขออนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (7498) งานทะเบียนราษฎร์ (6165)
งานขออนุญาตก่อสร้าง (7291) งานบริการชำระภาษี (6396)