Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานภารกิจหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี 9 ข้อ

1.  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
2.  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
3.  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
4.  งานฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
5.  งานวิเคราะห์และพิจารณความเห็น  สรุป  รายงานและเสนอแนะรวมทั้งดำเนินการตามกฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
6.  งานจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตามธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ
7.  งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยต่างๆ
8.  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
9.  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่สำคัญ  3  ประการ
1.  การช่วยชีวิต
2.  การพิทักษ์ทรัพย์สิน (การป้องกันอัคคีภัย , การดับเพลิง และการป้องกันการติดต่อลุกลาม)
3.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.  การช่วยชีวิต
           การช่วยชีวิตเป็นภารกิจอันดับแรกที่จะต้องปฏิบัติ  แต่การที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จะต้องมีการออกสำรวจ  วางแผน  ป้องกัน  และระงับอัคคีภัยไว้ล่วงหน้า  หรือคาดว่าจะต้องมีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคาร  หรือทราบจากผ้ใกล้ชิดสถานการณ์  หรือผู้เห้นเหตุการณ์ว่า  มีคนติดอยู่ภายในอาคาร  หรือทราบจากญาติพี่น้องที่สามารถหนีออกมาก่อน  ได้แจ้งให้ทราบและจะต้องรีบเร่งหาทางช่วยเหลือ  ห่อนที่จะลงมือปฏิบัติอย่างอื่น

2.  การพิทักษ์ทรัพย์สิน
         การป้องกันอัคคีภัย หน้าที่ป้องกันอัคคีภัย  สามารถทำได้  2  ขั้นตอน  คือ
         1. การป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย
         2.  การบรรเทาความเสียหาย
         ในด้านการป้องกันอัคคีภัยนั้น  นอกจากการอบรม  แนะนำประชนให้ทราบถึงวิธีการป้องกันอัคคีภัย  อันอาจเกิดจากการประกอบกิจการต่างๆ  แล้วงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ส่งนายตรวจออกไปตรวจ  และแนะนำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล  ด้วยการตรวจและแนะนำโดยการใช้บทบัญญัติ  และกฎหมายกระทรวงออกตาม  พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ.2550 และพระราชบัญัติอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นหลักปฏิบัติ

3.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         เป็นการเตรียมการของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่และจัดส่งกำลังสมทบตามที่ได้รับคำร้องขอ  หรือเห็นว่าสถานการณ์นั้นอยู่ในขั้นที่รุนแรง  เช่น กรณีเกิดอุทกภัย  หรืออัคคีภัยและการขาดแคลน  เป็นต้น

สามารถโทรศัพท์แจ้งได้ หมายเลขโทรศัพท์  039-581492 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ซ้อมแผนดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2557 
 


 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ซ้อมแผนดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2556 
 

 

 

แสดงความคิดเห็น

งานบริการประชาชนอื่นๆ

งานนิติกร (1505) งานขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ (2666) งานจดทะเบียนพาณิชย์ (11156)
งานขออนุญาตใช้เสียง (65847) งานขออนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (7498) งานทะเบียนราษฎร์ (6165)
งานขออนุญาตก่อสร้าง (7291) งานบริการชำระภาษี (6396)