Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

วิสัยทัศน์และพันธ์กิจ

"วิสัยทัศน์"
"ร่วมคิด ร่วมทำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข "


"
พันธกิจ"
     1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับการจัดการความร่วมมือระหว่างชุมชนและท้องถิ่น
     2.พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทักษะ การประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
     3.พัฒนาระบบการอยู่อย่างพอเพียง และส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของรัฐบาล
     4.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปการให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ


"ยุทธศาสตร์การพัฒนา"
     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ป้องกันการระบาดของยาเสพติดให้โทษ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การศาสนาและงานประเพณี
     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประมงชายฝั่ง การท่องเที่ยวและสินค้าประจำตำบล สนับสนุนให้ประชาชนใช้วิถีชีวิตตามระบบเศรษฐกิจพอเพียง
     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบการคมนาคมให้สะดวกและทั่วถึง
     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ส่งเสริมบุคคลากร ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้


"นโยบายของผู้บริหารด้านพัฒนา"

1.นโยบายเร่งด่วน
     1.1 รณรงค์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
     1.2 เตรียมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน
    
1.3 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาดเรียบร้อย
    
1.4 ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคระบาดและโรคติดต่อในฤดูฝน

 

2.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
     2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกระบบโรงเรียนโดยสอดคล้องตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
     2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการต่างๆแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้มีโอกาสใช้เวลาว่างออกกำลังกาย แข่งขันกีฬาร่วมกับหมู่คณะ
    
2.3 ส่งเสริมการจัดตั้งชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน องค์กรเอกชน ประชาชน หน่วยงานของรัฐ และท้องถิ่น
    
2.4 พัฒนาตลาดสดให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ สะดวกและปลอดภัยจากพาหะนำเชื้อ เช่นหนู แมลงสาบ สุนัขจรจัด สิ่งปฏิกูล มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวก
    
2.5 สนับสนุนกิจกรรม และจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
    
2.6 จัดให้มีหรือปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายแก่ประชาชน
     2.7 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

3.นโบายด้านเศรษฐกิจ
     3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้วิถีชีวิตโดยระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก
    
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประมงชายฝั่ง การท่องเที่ยวและสินค้าประจำตำบล
    
3.3 ส่งเสริมทั้งส่วนภาครัฐและเอกชน ในด้านการลงทุนเพื่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
    
3.4 สนับสนุนด้านการจัดหางานสำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆนอกพื้นที่เพื่อเป็นการลดการว่างงาน
    
3.5 ติดตามโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ซึ่งมีความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพประมง การท่องเที่ยว และการส่งออก-นำเข้าสินค้า

 

4.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     4.1 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนหลัก ตรอก ซอย ให้เพียงพอและทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและรองรับการคมนาคมขนส่งอย่างมีมาตรฐานปลอดภัย
     4.2 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำและแนวกั้นตลิ่งเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม
     4.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีการบริการด้านประปา ไฟฟ้า และสื่อสารโทรคมนาคมอย่างเพียงพอทั่วถึงในเขตเทศบาล
     4.4 ศึกษาการวางผังเมืองเพื่อให้การขยายตัวของเมืองมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นไปอย่างมีระบบ

 

5.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
     5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
     5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นโดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหาร และการพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพโปร่งใส
     5.3 ดำเนินการปกครองและบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกันแก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยทั่วถึง
     5.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5.5 จัดให้มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป ให้เหมาะสมกับปริมาณงานของท้องถิ่นและกรอบอัตรากำลัง
     5.6 เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานโดยใช้ระบบคุณธรรมและจัดสวัสดิการต่างๆตามความเหมาะสม
     5.7 จัดหาสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน หอประชุม อาคารบรรเทาสาธารณภัย อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
     5.8 จัดให้มีและปรับปรุงพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ให้พอเพียงต่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
     5.9 ศึกษาและปรับปรุงด้านการพัฒนารายได้ของเทศบาล ในด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และกิจการพาณิชย์
     5.10 ประสานเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ในการพัฒนาท้องถิ่น
     5.11 พัฒนาระบบป้องกันภัย รวมทั้งสนับสนุนในการตั้งมวลชน เพื่อเป็นกำลังของท้องถิ่นในยามไม่ปกติ

 

6.นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     6.1 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนการสร้างปะการังเทียม เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ
     6.2 ควบคุมการกำจัดน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
     6.3 ศึกษาวิธีการกำจัดขยะ ประสานงานกับท้องถิ่นข้างเคียงในเขตอำเภอคลองใหญ่ เพื่อวางแนวทางโครงการศูนย์กำจัดขยะรวมและ/หรือจัดหาแหล่งทิ้งขยะเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเทศบาลส่วนอื่นๆ

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร (89) อำนาจหน้าที่ (114) ติดต่อเทศบาล (1157)
แผนที่เทศบาล (2941) โครงสร้างเทศบาล (8720) ตราสัญลักษณ์ (3142)
ประวัติเทศบาลตำบลคลองใหญ่ (3734)