Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

๑. สภาพทั่วไป
               เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ สำนักงานเทศบาลได้ย้ายมาอยู่สำนักงานอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดตราด ๗๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตเทศบาล ๒.๕ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๑,๕๖๒.๕ ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ๙.๕๒ เมตร ซึ่งเป็นที่ราบแคบๆ อยู่ระหว่างเทือกเขาบรรทัดกับทะเลอ่าวไทย อยู่ในพื้นที่บางส่วนของ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

    ๑.๑ ที่ตั้ง
           เทศบาลตำบลคลองใหญ่เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการอำเภอคลองใหญ่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ หมู่บ้าน มีชุมชนจำนวน ๑๑ ชุมชน
    ๑.๒ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒.๕ ตารางกิโลเมตร
    ๑.๓ ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง
           ทิศเหนือ        ติดต่อกับ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองใหญ่ (แยกซอยเคนจิ)
           ทิศใต้           ติดต่อกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองใหญ่ (โรงน้ำแข็ง บ.นรินทร์โชค จก.)
           ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองใหญ่ (ปั๊ม ปตท.)
           ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย
    ๑.๔ ประชากร
           แยกจำนวนราษฎรตามทะเบียนราษฎรที่คัดแยกจากสำนักทะเบียนอำเภอคลองใหญ่ เมื่อ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเทศบาลตำบลคลองใหญ่ มีพื้นที่ไม่เต็มทั้งสามหมู่บ้านของตำบลคลองใหญ่ แต่ข้อเท็จจริงมีประชากรแฝงมาใช้บริการสาธารณูปโภค อุปโภคและบริโภคในพื้นที่ เช่น ผู้อพยพไทยเกาะกง คนต่างด้าวที่มิได้มีสัญชาติไทย โดยเข้ามาประกอบอาชีพแต่ไม่สามารถมีชื่อ
ในทะเบียนบ้านได้ อีกทั้งมิได้ย้ายถิ่นที่อยู่เข้ามาในเขตเทศบาล จึงทำให้จำนวนประชากรไม่เพิ่มขึ้นทั้งๆที่สภาพความเป็นจริงประชากรมีมากกว่าทะเบียนราษฎร ซึ่งคาดว่ามีประชากรแฝงประมาณ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ คน เขตการปกครองดูแล พื้นที่ ๒.๕ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ ๒, ๓ และหมู่ ๗ ของตำบลคลองใหญ่ รวมประชากรทั้งสิ้น ๕,๔๖๔ คน แยกเป็นชาย ๒,๗๐๓ คน หญิง
๒,๗๖๑ คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๓๙๓ หลังคาเรือน ประกอบด้วย หมู่ ๒ จำนวน ๘๗๔ หลังคาเรือน หมู่ ๓ จำนวน ๕๐๕ หลังคาเรือน และหมู่ ๗ จำนวน ๑,๐๑๔ หลังคาเรือน
 
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่

                  จำนวนประชากร (คน)                
ลำดับที่                ชื่อชุมชน                หมู่ที่               ชาย           หญิง              รวม(คน)             ครัวเรือน(หลังคาเรือน)                                                   
    ๑                 บ้านคลองใหญ่              ๒                ๓๙๓           ๔๖๒               ๘๕๕                            ๓๓๙
    ๒                 ท่าหลวง                      ๒                ๒๒๗           ๒๒๑               ๔๓๘                            ๓๖๘
    ๓                 ตลาดสด                      ๒                ๑๑๘           ๑๔๘               ๒๖๖                            ๑๖๗
    ๔                เพชรพงษ์                     ๓                ๑๗๕           ๑๖๐                ๓๓๕                           ๑๔๑
    ๕                ท่าเรือ                          ๓                ๒๔๑           ๒๔๓               ๔๘๔                           ๑๗๕
    ๖                บ่อมะหาด                      ๓               ๑๘๓           ๑๙๑                ๓๗๔                           ๑๘๙
    ๗                สนามบิน                       ๗               ๒๑๔           ๒๕๒                ๔๖๖                           ๒๔๐
    ๘                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ        ๗               ๓๙๖            ๓๕๒               ๗๔๘                           ๒๒๗
    ๙                สวนมะพร้าว                   ๗               ๓๐๗            ๓๐๕               ๖๑๒                           ๒๑๗
   ๑๐               โรงโป๊ะ                         ๗               ๒๔๗            ๒๔๘               ๔๙๕                          ๑๘๖
   ๑๑               ศาลเจ้าแม่                     ๗               ๒๐๒            ๑๘๙               ๓๙๑                           ๑๓๔
                                 รวมทั้งสิ้น                         ๒,๗๐๓         ๒,๗๖๑            ๕,๔๖๔                        ๒,๓๙๓
 
หมายเหตุ (ข้อมูล : จากสำนักบริหารการทะเบียนท้องถิ่น ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙)

 

แสดงความคิดเห็น

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ (4952) ข้อมูลด้านสังคม (5562) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (4823)
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน (5134)