Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ      โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร ประชากรในพื้นที่ร้อยละ ๗๐ มีอาชีพการประมงพื้นบ้าน ร้อยละ ๒๕ มีอาชีพรับจ้างเกี่ยวกับการประมง และร้อยละ ๕ มีอาชีพค้าขาย/รับจ้างทั่วไป การตั้งถิ่นฐานมักจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ แยกครอบครัวบ้างเล็กน้อย รายได้เฉลี่ยของประชากรประมาณ ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี
      การเกษตรกรรม ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ มักเป็นการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ดเพื่อขายไข่ และใช้ประกอบอาหาร ไม่เป็นอาชีพหลัก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่เป็นที่ราบแคบๆ และเล็กเรียวตลอดแนวพื้นที่ส่วนใหญ่ติดทะเล จึงมักจะต้องสั่งซื้อหรือนำเข้าผลิตผลทางเกษตรจากตัวจังหวัดตราดหรือจังหวัดใกล้เคียงมาขายต่อ การพาณิชยกรรมและบริการแสดงประเภท/จำนวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ ได้แก่
๑) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
      ก. สถานีบริการน้ำมัน ไม่มี
      ข. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ไม่มี ส่วนใหญ่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านขายของชำ
      ค. ตลาดสด จำนวน ๑ แห่ง โดยเทศบาลตำบลคลองใหญ่เป็นผู้ดูแล
      ง. ร้านค้าทั่วไป จำนวนประมาณ ๑๓๐ ร้าน

๒) สถานประกอบการเทศพาณิชย์
      ก. สถานธนานุบาล ไม่มี
      ข. ท่าเทียบเรือเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่(นอกเขตเทศบาลแต่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบเทศพาณิชย์)๓) สถานประกอบการด้านบริการ
      ก. โรงแรม ๒ แห่ง จำนวนห้องพักรวม ๖๐-๗๐ ห้อง
      ข. ธนาคาร ๕ แห่ง
      ค. สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ๑๕ ร้าน
การอุตสาหกรรม ไม่มี
      ส่วนใหญ่เป็นร้านซ่อมเครื่องยนต์ เรือยนต์ และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๒ ร้าน และร้านทำน้ำแข็งหลอดขนาดเล็ก จำนวน ๑ แห่ง
การท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่มี สถานที่ที่จะดึงดูดประชาชนต่างพื้นที่ได้มากนัก ส่วนใหญ่จะเดินทางข้ามไปประเทศกัมพูชาและแวะเข้ามาซื้ออาหารหรือดูพื้นที่ เช่น แม่น้ำหรือลำคลอง 


 

แสดงความคิดเห็น

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ (4519) ข้อมูลด้านสังคม (4915) ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน (4688)
สภาพทั่วไป (3219)