Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ข้อมูลด้านสังคม

๑. ชุมชน จำนวน ๑๑ ชุมชน จำนวนบ้าน ๒,๓๙๓ หลังคาเรือน จำนวนประชากรในชุมชน รวม ๕,๔๖๔ คน (ข้อมูล : จากสำนักบริหารการทะเบียนท้องถิ่น ณ เดือนตุลาคม 2559)
๒. ศาสนา
      ๑) ผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่ วัด จำนวน ๑ วัด
      ๒) ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ไม่มี
      ๓) ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ไม่มี
      ๔) ผู้นับถือศาสนาอื่น ไม่มี

๓. วัฒนธรรม
      ประเพณีท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่จะเป็นการจัดงานของเอกชนร่วมกับราชการกล่าวคือ
      ก. ประเพณี งานประจำปีศาลเจ้าแม่คลองใหญ่ จะมีก่อนวันตรุษจีนโดยนับตามปฏิทินจีน จำนวน ๒๐ วัน โดยในงานกรรมการจะจัดให้มีการเล่นมหรสพ และจำหน่ายสินค้า โดยจัดขึ้นจำนวน ๕ วัน ระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
      ข. ประเพณี ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยร่วมกับอำเภอคลองใหญ่ นิมนต์พระสงฆ์รับบิณฑบาตร ช่วงเช้าและให้พรแก่ประชาชนในพื้นที่
      ค. ประเพณี วันสงกรานต์ของไทย ส่วนใหญ่จัดพิธีที่วัดคลองใหญ่ และมีการเล่นสงกรานต์ระหว่างวันที่ ๑๓ –๑๕ เมษายนของทุกปี มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ขบวนแห่รถบุปผชาติ การแสดงดนตรี และมอบของขวัญที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ

๔. การศึกษา
     ในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่ มีโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาตราด จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ ๒ ตำบลคลองใหญ่ โดยมีการเรียนการสอนดังนี้
     ระดับก่อนประถมศึกษา
       - จำนวนห้องเรียน ๕ ห้องเรียน
       - จำนวนครู อาจารย์ ๕ คน
       - จำนวนนักเรียนชาย ๖๕ คน นักเรียนหญิง ๗๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๓ คน
     ระดับประถมศึกษา
       - จำนวนห้องเรียน ๑๕ ห้องเรียน
       - จำนวนครู อาจารย์ ๒๕ คน
       - จำนวนนักเรียนชาย ๒๕๘ คน นักเรียนหญิง ๒๑๒ คน รวมทั้งสิ้น ๔๖๒ คน
     และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ ๗ ตำบลคลองใหญ่ ซึ่งเทศบาลตำบลคลองใหญ่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการพัฒนาชุมชน มีจำนวนนักเรียน ๗๒ คน
     การศึกษานอกโรงเรียน มี ๑ แห่ง โดยขอใช้สถานที่จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีผู้เรียน ประมาณ ๗๕ คน

๕. กีฬาและนันทนาการ/พักผ่อน
     ๑) สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง
     ๒) สนามฟุตบอล จำนวน ๑ แห่ง
     ๓) สนามบาสเก็ตบอล จำนวน ๑ แห่ง
     ๔) สนามตะกร้อ จำนวน ๑ แห่ง
     ๕) ห้องสมุดประชาชน ๑ แห่ง
     ๖) สวนสาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง
     ๗) สนามเด็กเล่น จำนวน ๑ แห่ง
     ๘) สนามกีฬาในร่ม (ฟิตเนส) ๑ แห่ง

๖. สาธารณสุข
     ๑) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ ไม่มี
     ๒) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๑ แห่ง
     ๓) คลีนิคเอกชน จำนวน ๙ แห่ง

๗. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ๑) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ๑ ครั้ง
     ๒) ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นผู้เสียชีวิต – คน บาดเจ็บ – คน
     ๓) รถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน แยกเป็น ขนาดจุ ๓,๐๐๐ ลิตร รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๔ คัน จุน้ำได้ ๖,๐๐๐ ลิตร ๒ คัน และจุน้ำได้ ๑๒,๐๐๐ ลิตร ๒ คัน รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑ คัน จากกรมการปกครอง ปี ๒๕๔๙ รถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๒ คัน เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๕ เครื่อง
     ๔) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน ๑ เครื่อง ถังเคมีดับเพลิง จำนวน ๒๖๖ ถัง
     ๕) พนักงานดับเพลิง จำนวน ๑๑ คน
     ๖) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๙๒ คน
     ๗) การฝึกซ้อมทบทวนความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย มีการฝึกซ้อมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การดับเพลิง และความรู้วีธีการดับเพลิงเบื้องต้นเป็นประจำ  

แสดงความคิดเห็น

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ (4952) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (4822) ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน (5134)
สภาพทั่วไป (3585)