Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ

 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๑) ภูมิอากาศของปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖)
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๕ º C (๗ธันวาคม ๒๕๕๓) ต่ำสุด ๑๗.๒ º C (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อุณหภูมิสูงสุด ๓๔.๓ º C (๑๘ มกราคม ๒๕๕๔) ต่ำสุด ๑๙.๓ º C (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๒ º C (๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) ต่ำสุด ๑๘.๑ º C (๑๗ มกราคม ๒๕๕๕)
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๔ º C (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
๒) ปริมาณน้ำฝนสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๕ จากฝนรวมทั้งปี ๖๓๒๓.๖ มม.
    สูงสุดเดือนกันยายน ๑๙๒๐.๘ มม.
    ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔๙๗๐.๘ ม.ม. (ฝนตกต่อวัน ๒๔๓ มม.)
    ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔๕๒๒.๗ ม.ม. (ฝนตกต่อวัน ๒๐๖ มม.)
    ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖๒๓๔.๘ ม.ม. (ฝนตกต่อวัน ๒๑๒ มม.)


๓) ทิศทางลมในแต่ละฤดู
    ฤดูร้อน - ลมแปรปรวนไม่แน่ทิศ ซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
    ฤดูฝน - ลมตะวันตกเฉียงใต้ และฤดูหนาว - ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้

การจัดการขยะมูลฝอย
    ๑) ปริมาณขยะ ๑๐ ตัน/วัน
    ๒) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม ๓ คัน (แยกตามขนาดความจุขยะ)
        ก. รถยนต์คันที่ ๑ รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ ราคา ๗๒๙,๐๐๐.-บาท
        ข. รถยนต์คันที่ ๒ รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ ราคา ๕๓๕,๐๐๐.-บาท
        ค. รถยนต์คันที่ ๓ รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย ได้รับจาก กทม.เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔
        ง. รถยนต์คันที่ ๔ รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ งบประมาณ ๑,๔๙๕,๐๐๐ บาท
        จ. รถยนต์คันที่ ๕ เก็บขนขยะแบบอัดท้าย ได้รับบริจาค จาก เทศบาลนครนครปากเกร็ด เมื่อปี ๒๕๕๑


    ๓) ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน ๕๐-๖๐ ลบ.หลา/วัน 
    ๔) ขยะที่กำจัดได้ จำนวน ๕๐-๖๐ ลบ.หลา/วัน  กำจัดขยะโดยกองในหลุมกำจัดขยะแล้วเผาเป็นครั้งคราว
    ๕) ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน ๕๐ ไร่ ตั้งอยู่ที่หาดไพลิน ซึ่งเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้าน
         - ห่างจากเขตท้องถิ่น เป็นระยะทาง ๒๐ กม.
        - ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จำนวน ๖ ไร่
        - เหลือที่ดินกำจัดขยะ ได้อีก จำนวน ๔๔ ไร่
        - คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก ๑๔ ปี
    ๖) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
        - ที่สาธารณะประโยชน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ซึ่งได้รับความยินยอมให้ใช้ที่ดินตามมติที่ประชุมสภาตำบลไม้รูด (องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙)
    ๗) ที่ดินสำหรับการรองรับการกำจัดขยะ จำนวน ๔๔ ไร่ ที่ตั้ง หาดไพริน หมู่ ๒ ต.ไม้รูด ห่างจากตัวเทศบาล ระยะทาง ๒๐ กม. 

 

 

แสดงความคิดเห็น

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ

ข้อมูลด้านสังคม (4915) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (4160) ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน (4688)
สภาพทั่วไป (3219)