Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

สำนักปลัดเทศบาล

นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นางสาวโสภา ทองนำ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ(รักษาการ หน.สำนักปลัด)
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: จ่าเอกธัญญะ กิจนุเคราะห์
ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นามเรียกขาน: บุษรา 41
ชื่อ-สกุล: นางสาวทิสานาต วิเศษฤทธิ์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นางสาวพรพรรณ ศิริ
ตำแหน่ง: พนักงานวิทยุ
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นางสาวมัณฑนา ผลาเกษ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นามเรียกขาน: พลขับ 1
ชื่อ-สกุล: นายศิริชัย ไชยโย
ตำแหน่ง: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นามเรียกขาน: บุษรา 51
ชื่อ-สกุล: นายกุญช์ภัช ชมศิลป์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนิติกร
นามเรียกขาน: พลขับ 4
ชื่อ-สกุล: นายนพิธ แสนสวัสดิ์
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
นามเรียกขาน: บุษรา 22
ชื่อ-สกุล: นายธวัชชัย หนองกลม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นามเรียกขาน: บุษรา 23
ชื่อ-สกุล: นายอุทัย ขนรกุล
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นามเรียกขาน: บุษรา 24
ชื่อ-สกุล: นายจิรศักดิ์ ขวัญศิริมงคล
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
นามเรียกขาน: บุษรา 25
ชื่อ-สกุล: นายประสาร มะโนธรรม
ตำแหน่ง: พนักงานดับเพลิง
นามเรียกขาน: บุษรา 26
ชื่อ-สกุล: นายอภิชาต สุภารัตน์
ตำแหน่ง: พนักงานดับเพลิง
นามเรียกขาน: บุษรา 27
ชื่อ-สกุล: นายสมชาย สุขวารี
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
นามเรียกขาน: บุษรา 28
ชื่อ-สกุล: นายเดชา ฝอยทอง
ตำแหน่ง: พนักงานดับเพลิง
นามเรียกขาน: บุษรา 29
ชื่อ-สกุล: นายภักดิ์ภูมิ ธงพิน
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป